จำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

5 หน่วยงาน

จำนวนห้องปลอดฝุ่น

2 ห้อง

ประเภท

  • ร้านอาหารเครื่องดื่ม
  • อาคารสำนักงาน/สถานที่ราชการ
  • หอประชุม/อาคารขนาดใหญ่
  • โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข

ผลการประเมิน

ร้านอาหารเครื่องดื่ม
อาคารสำนักงาน/สถานที่ราชการ
หอประชุม/อาคารขนาดใหญ่
โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข