กรองข้อมูล

ข้อมูลสถิติ

จำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน
ห้องปลอดฝุ่น
ห้องปลอดฝุ่นทั้งหมด
ห้อง
ห้องปลอดฝุ่น (Activated)
ห้อง

ประเภท

  • ร้านอาหารเครื่องดื่ม
  • อาคารสำนักงาน/สถานที่ราชการ
  • หอประชุม/อาคารขนาดใหญ่
  • โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข
  • สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ
ประเภทและผลการประเมิน คือ ห้องปลอดฝุ่น (Activated) หรือ ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินแล้ว

ผลการประเมิน

ร้านอาหารเครื่องดื่ม
อาคารสำนักงาน/สถานที่ราชการ
หอประชุม/อาคารขนาดใหญ่
โรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุข
สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย