ห้องปลอดฝุ่นที่อยู่ในระยะ

หน่วยงาน ชื่อห้องปลอดฝุ่น รองรับ(คน) พิกัด ระยะห่าง